Wzorce projektowe #3 – Budowniczy

builder
Wydawać by się mogło, że tworzenie nowych obiektów to nic trudnego – wystarczy użyć operatora „new”. Co zrobić w przypadku, gdy proces tworzenia obiektu przebiega w wielu etapach, a sam obiekt składa się z kilku mniejszych podobiektów? Odpowiedź brzmi: wykorzystać wzorce projektowe. A konkretnie – wzorzec Budowniczy.

Trochę teorii

Wzorzec Budowniczy jest wykorzystywany w celu hermetyzacji algorytmu tworzenia produktu oraz jego wieloetapowej inicjalizacji. Budowniczy należy do grupy wzorców kreacyjnych (konstrukcyjnych), których zadaniem jest tworzenie oraz konfiguracja obiektów.

Problem projektowy – budowniczy domów

Skoro wzorzec nazywa się Budowniczy, to wcielmy się w rolę takiego budowniczego. Chcemy napisać program umożliwiający budowę domów. Zakładamy, że chcemy budować dwa rodzaje domów: ekonomiczny oraz klasy premium. Każdy z domów, niezależnie od rodzaju, będzie tym samym obiektem składającym się z podłogi, ścian i dachu. Dom premium będzie dodatkowo zawierał garaż. Poszczególne rodzaje domów różnić się będą od siebie pewnymi szczegółami:
 • dom ekonomiczny posiada podłogę z linoleum, ściany drewniane i dach z papy,
 • dom premium posiada podłogę w postaci parkietu, ściany z cegły i dach z dachówek ceramicznych.
Każdy z domów, ze względu na inne zastosowane materiały, będzie budowany na nieco inny sposób. Poniżej przykład kodu umożliwiającego tworzenie domów:
House house = new House();

if (houseType == "ekonomiczny") {
  Floor floor = new Floor("linoleum");
  house.floor = floor;

  WallSystem wallSystem = new WallSystem("drewno");
  house.wallSystem = wallSystem;

  Roof roof = new Roof("papa");
  house.roof = roof;
  
} else if (houseType == "premium") {
  Floor floor = new Floor("parkiet");
  house.floor = floor;

  WallSystem wallSystem = new WallSystem("cegła");
  house.wallSystem = wallSystem;

  Roof roof = new Roof("dachówka ceramiczna");
  house.roof = roof;

  Garage garage = new Garage();
  house.garage = garage;
} 
Tego typu kod będzie sprawiał wiele problemów, m.in.:
 • kod jest mało czytelny,
 • tego typu nieuporządkowany kod może generować błędy w przypadku jego rozbudowy,
 • tworzenie obiektów nie jest odseparowane od kodu klienta.
Zaimplementowanie wzorca Budowniczy wyeliminuje wszystkie te niedogodności

Zastosowanie wzorca Budowniczy w praktyce

Strukturę wzorca Budowniczy przedstawia poniższy diagram:
Na strukturę wzorca Budowniczy składają się 4 podstawowe elementy:
 • Product, będący klasą zawierającą obiekt tworzony przez wzorzec. Gotowy produkt może być pojedynczym obiektem, może też być kompozytem złożonym z mniejszych podobiektów,
 • Interfejs Builder, w którym zadeklarowane są wszytkie metody tworzące gotowy produkt,
 • Klasy ConcreteBuilder implementujące interfejs Builder. Klasy te są odpowiedzialne za stworzenie konkretnej wersji produktu końcowego,
 • klasa Director, która wydaje polecenie zbudowania produktu przy użyciu konkretnego budowniczego.

Diagram UML budowniczego domów

Po zaimplementowaniu wzorca Budowniczy, diagram naszego programu przedstawia się tak:
UML
Klasa Director oddelegowuje budowanie obiektów do konkretnych budowniczych, czyli EconomicHouseBuilder i PremiumHouseBuilder.
Klasy konkretnych budowniczych tworzą obiekt klasy House, a następnie wszystkie podobiekty. Każdy z podobiektów otrzymuje od konkretnego budowniczego określony typ, zależny od tego jaki rodzaj domu chcemy wybudować.

Implementacja wzorca Budowniczy

public class Director {
  private HouseBuilder builder;

  public Director(HouseBuilder builder) {
    this.builder = builder;
  }

  public void buildHouse() {
    builder.buildFloor();
    builder.buildWallSystem();
    builder.buildRoof();
    builder.buildGarage();
  }

  public House getHouse() {
    return builder.getHouse();
  }
} 
Klasa Director to główna klasa, z którą się komunikuje klient. Director zawiera referencję do obiektu budowniczego i do niego deleguje odpowiedzialność za utworzenie obiektu. Budowanie obiektu realizuje metoda buildHouse. Mamy tu też metodę getHouse zwracającą gotowy już obiekt.
public interface HouseBuilder {
  public void buildFloor();
  public void buildWallSystem();
  public void buildRoof();
  public void buildGarage();

  public House getHouse();
}

public class EconomicHouseBuilder implements HouseBuilder {
  private House house;

  public EconomicHouseBuilder() {
    house = new House();
    house.setType("ekonomiczny");
  }

  @Override
  public void buildFloor() {
    house.setFloor(new Floor("linoleum"));
  }

  @Override
  public void buildWallSystem() {
    house.setWallSystem(new WallSystem("drewno"));
  }

  @Override
  public void buildRoof() {
    house.setRoof(new Roof("papa"));
  }

  @Override
  public void buildGarage() {}

  @Override
  public House getHouse() {
    return house;
  }
}

public class PremiumHouseBuilder implements HouseBuilder {
  private House house;

  public PremiumHouseBuilder() {
    house = new House();
    house.setType("premium");
  }

  @Override
  public void buildFloor() {
    house.setFloor(new Floor("parkiet"));
  }

  @Override
  public void buildWallSystem() {
    house.setWallSystem(new WallSystem("cegła"));
  }

  @Override
  public void buildRoof() {
    house.setRoof(new Roof("dachówka ceramiczna"));
  }

  @Override
  public void buildGarage() {
    house.setGarage(new Garage());
  }

  @Override
  public House getHouse() {
    return house;
  }
} 
Tutaj mamy interfejs HouseBuilder i jego implementacje odpowiedzialne za tworzenie domu konkretnego typu. Każdy z konkretnych budowniczych tworzy nowy obiekt House, a następnie implementuje wszystkie metody interfejsu.
Obiekt garaż występuje tylko w domu budowanym przez budowniczego PremiumHouseBuilder. Z tego względu metoda buildGarage w tej implementacji tworzy nowy obiekt klasy Garage. Natomiast dom ekonomiczny nie posiada garażu, dlatego metoda buildGarage w klasie EconomicHouseBuilder jest pusta.
public class House {
  private String type;
  private Floor floor;
  private WallSystem wallSystem;
  private Roof roof;
  private Garage garage;

  public String getType() {
    return type;
  }

  public String getFloorType() {
    return floor.getType();
  }

  public String getWallSystemType() {
    return wallSystem.getType();
  }

  public String getRoofType() {
    return roof.getType();
  }

  public String isGarage() {
    if (this.garage != null) {
      return "Dom posiada garaż";
    }
    return "Dom nie posiada garażu";
  }

  public void setType(String type) {
    this.type = type;
  }

  public void setFloor(Floor floor) {
    this.floor = floor;
  }

  public void setWallSystem(WallSystem wallSystem) {
    this.wallSystem = wallSystem;
  }

  public void setRoof(Roof roof) {
    this.roof = roof;
  }

  public void setGarage(Garage garage) {
    this.garage = garage;
  }
}
 
Home to klasa produktu końcowego, jakim jest gotowy dom. Jak widać, każdy z domów składa się z podłogi, ścian i dachu. Mamy tu też pole type zawierające informację o typie domu. Poniżej mamy gettery i settery poszczególnych podobiektów obiektu dom.
public class Floor {
  private String type;

  public Floor(String type) {
    this.type = type;
  }

  public String getType() {
    return type;
  }
} 
Klasa Floor reprezentuje obiekt podłogi. Mamy pole zawierające typ podłogi oraz metodę zwracającą typ.
Klasy WallSystem i Roof wyglądają analogicznie do klasy Floor. Natomiast klasa Garage nie posiada żadnych pól ani funkcji.
public class HouseBuilderTest {
  public static void main(String[] args) {
    HouseBuilder premiumHouseBuilder = new PremiumHouseBuilder();
    Director director = new Director(premiumHouseBuilder);

    director.buildHouse();

    House house = director.getHouse();

    System.out.println("Dom: " + house.getType());
    System.out.println("Podłogi: " + house.getFloorType());
    System.out.println("Ściany: " + house.getWallSystemType());
    System.out.println("Dach: " + house.getRoofType());
    System.out.println(house.isGarage());
  }
} 
Pora przetestować naszego budowniczego domów. Tworzymy obiekt konkretnego budowniczego oraz dyrektora. Do konstruktora dyrektora przesyłamy uprzednio utworzonego budowniczego. Następnie budujemy dom metodą buildHouse i zwracamy gotowy produkt metodą getHouse. Na końcu użyjemy getterów obiektu dom do wyświetlenia parametrów gotowego produktu.
result

Podsumowanie

Wzorzec Budowniczy jest nieodzownym narzędziem w przypadku wieloetapowej inicjalizacji obiektu. Nieczytelny kod złożony z wielu rozbudowanych instrukcji warunkowych można uprościć to jednej metody. Uproszczona jest także rozbudowa struktury o nowe sposoby inicjalizacji obiektu – wystarczy dodać nowego konkretnego budowniczego.
Początkowo wzorzec Budowniczy może się wydawać dosyć trudny i skomplikowany, ale po jego poznaniu potrafi on znacznie poprawić jakość pisanych przez nas programów.

Znajdź mnie również na:

arrow